FURUSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (FS) och Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF) informerar våren 2016

 

Välkommen åter, snälla sol, som jagat nordanvinden;

nu har du sovit se’n i fjol och vaknar röd om kinden.

Värm upp vår jord, så växer råg och fyller bondens lada;

värm sund och vik och vind och våg, då få vi gå och bada.

Välkommen åter, snälla sol, lys över land och vatten;

nu klingar sång, nu stäms fiol, nu dansas hela natten.

 

Självaste August Strindberg, denne mångsidiga och sammansatta kulturpersonlighet, diktade för mer än hundra år sedan så lättsamt, med själen hos ett barn, om vårens ankomst och den återvändande solen. August fann glädje och inspiration på Furusund - och visst förstår man hans betagenhet.

 

Om Furusunds historia, sevärdheter och promenadstigar med mera kan man läsa mer på www.furusund.se. Där kan man också läsa mer om aktiviteter som anordnas av engagerade frivilligkrafter inom ramen för bland annat Kulturföreningen, Byalaget och Furusundsveckan.

 

Föreningsfakta

Ägarna till Furusund har växlat genom åren tills förre ägaren konsul Algård år 1966 skänkte Furusund till dåvarande vägföreningen. Vi fick därmed ett gemensamt ansvar för mycket mer än bara öns vägar. FS är bildad enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen har till uppgift att förvalta de gemensamma tillgångar som angavs i ändamålsbeskrivningen som upprättades år 2002 i samband med bildandet. Samtliga fastigheter på Furusund är obligatoriskt medlemmar. FS högsta beslutande organ är föreningsstämman. Som medlem kan man väcka förslag om föreningens verksamhet genom en motion till föreningsstämman eller genom att när som helst under året kontakta någon i styrelsen eller lägga en lapp i FS brevlåda vid Friluftsvägens början nedanför Herrgårdsvillan.

 

www.furusund.se

är FS hemsida, men också en portal för föreningarna på Furusund. Sten-Åke Rygh administrerar förtjänstfullt detta uppskattade forum med såväl trevlig som viktig information för oss alla. Här finns förtroendevaldas och områdesfogdars kontaktuppgifter, bakgrundsmaterial till och protokoll från årsstämman, historiskt material och mycket annat. I kalendariet hittar man aktuell information om alla föreningars aktiviteter på Furusund och på startsidan finns ofta bildreferat i efterhand. Via länkar kommer man enkelt åt användbar information. Sidorna med sevärdheter och turistservice är välbesökta och bidrar till ett ökat intresse för Furusund. Den som regelbundet besöker hemsidan är alltid välinformerad.

 

Föreningsstämman år 2016 hålls i Hammerska ladan lördag den 21 maj kl. 10.00 med registrering från kl. 09.00. Kallelse med alla handlingar skickas ut till samtliga medlemmar under den första delen av maj månad. På stämman fattas beslut om allt som rör FS förvaltning, stort och smått. Åtgärder kring vägar, belysning, ängar, skogar och vatten med mera beslutas, budget fastställs, handlingsplaner och motioner behandlas, styrelsen informerar och lägger förslag etc. Om man har synpunkter på eller idéer kring verksamheten eller bara vill hålla sig informerad är det viktigt att man närvarar. Vill man skriva en motion ska den för att behandlas vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman vilket i år betyder senast lördag den 9 april. Kompletta handlingar kommer också att finnas på hemsidan och på anslagstavlan vid Ålandsviken.

 

Kom gärna i god tid till mötet så undviker vi kö vid registreringen som startar kl. 09.00, då också kaffe och bullar serveras. Registreringen sker numera strikt efter reglerna. ”Regler för röstlängd och röstning vid stämman” bifogas kallelsen och finns även tillgängliga på hemsidan. Det är viktigt att ni som är flera ägare till en fastighet och behöver fullmakt(er) tar del av denna information i god tid.

 

Att notera är också våra gemensamma arbetsdagar 2016. Städdagen äger rum den 9 april och den obligatoriska röjningsdagen den 17 september, båda kl. 09.00-13.00. Närmare detaljer hittar man på hemsidan och på anslag vid postlådorna. Håll kontakt med din fogde om detaljer för ditt område.

 

Under verksamhetsåret ansvarar styrelsen för förvaltningen av samfälligheten och dess tillgångar. Genom hyres- eller arrendeavtal upplåter FS mark- eller vattenområden för exempelvis gästhamn, sjömack, Kustbevakningen, bryggor, telemast, parkeringsplatser och fritidshus. Vid Ålandsviken äger FS de tre gula paviljongerna och två bodar som hyrs ut. Där finns också Kejsarbryggan med uthyrning av tio båtplatser. För eget bruk disponerar FS föreningsbod och förråd vid Sprängberget. De asfalterade vägarna från Furusundsbron till färjeläget och Ångbåtsbryggan liksom trottoarer och busshållplatser utmed dessa förvaltas av Trafikverket. Detta gäller även själva Ångbåtsbryggan.

 

Ledamöter i FS styrelse år 2015-2016

Håkan Bergman ordförande                                             Lotta Ryghammar sekreterare

Stevan Sulja kassör                                                        Gunnar Wagenius vägansvarig

Patrik Lundberg avtalsansvarig                                        Torbjörn Jansson grönområdes-                                                                                     ansvarig

Suppleanter i FS styrelse år 2015-2016

Anders Häggström                                                          Marie Norstedt

 

FS adress med mera

Furusunds samfällighetsförening                   Friluftsvägen 760 19 FURUSUND

Organisationsnummer 717906-7363              Plusgirokonto 553210-6

Styrelsens kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

Vad har hänt under året?

Föreningsfrågor

Administration

FS köper fortsatt tjänsten för redovisning av Föreningshuset SEDAB, ett företag som specialiserat sig på att hjälpa föreningar och organisationer med bland annat medlemshantering och bokföring. Samarbetet fungerar mycket väl och avlastar den ideella arbetsbördan med mycket rutinartat arbete.

 

Praktiska sysslor

FS har årsvisa avtal med ett antal entreprenörer för köp av tjänster som kräver specialkunskap och ofta speciell utrustning. För vägunderhåll gäller det grusning, hyvling, sandning och saltning av våra grusvägar. Minst en gång per år slås alla diken och vägrenar för att hållas fria.

För vinterunderhåll, plogning och sandning, av vägarna har FS sedan många år avtal med Bengt Pettersson på Humlö, som också sköter slåttern av våra ängar.

FS har många områden som kräver skötsel såväl sommar som vinter. CJ Montagetjänst utför enligt avtal med FS gräsklippning, städning, snöröjning etc. på bland annat gräsytorna vid Ålandsviken och båtuppdraget, Ryssängen samt övriga parkeringar, stigarna till Kvarn- och Ålandsberget, gångvägarna vid Hotell Dagmar, Karlabacken och stigen över Maren samt Friluftsbadet. CJ Montagetjänst ansvarar också för driften av P-automaten på Ryssängen, kontroll av P-avgifter och skötsel av vägskyltar på Furusund samt för kontroll och byte av lampor för vägbelysningen. Vid fel kan man ringa Christer Jansson på 0706-17 30 10.

 

FS har vidare avtal för trädfällning och ihopsamling av eget och medlemmars skogsavfall.

 

Flagga/vimpel på FS flaggstång vid Ångbåtsbryggan sköts av Anders Häggström.

 

Parkeringen på Ryssängen

FS driver i egen regi parkeringen på Ryssängen med P-automat. Verksamheten fungerar väl och ger ett bra ekonomiskt utfall för FS.

 

Vägar

FS har de senaste åren investerat i årlig grusning och hyvling av de mest trafikerade vägarna, vilket har lett till att våra grusvägar idag håller mycket god standard.

 

År 2007 byttes all vägbelysning och vi övergick till en ny typ av energisnålare lampor. Lampornas teoretiska livslängd närmar sig sitt slut vilket märks genom att allt fler behöver bytas. Lamporna byts fortsatt i takt med att de slutar fungera.

 

Grönområden

Skötsel och utveckling av våra grönområden utgör en stor del av FS verksamhet. Ängar och mark som disponeras för olika ändamål sköts huvudsakligen genom avtal enligt ovan. Den större delen av arealen utgörs av skogsmark med olika karaktär. Enligt detaljplanen är nästan all denna mark avsatt som kvartersnära områden avsedda till grönområden för rekreation. För att få fälla träd på dessa grönområden krävs marklov från Norrtälje kommun. Ett villkor för marklov är att det finns en av Skogsstyrelsen godkänd grönområdesplan. Tidigare plan och marklov gällde till och med 2015. Skogsstyrelsen har därför på uppdrag av FS tagit fram en ny grönområdesplan utifrån vilken FS ansökt om och beviljats marklov från kommunen. Planen definierar 23 områden på ön som där kallas avdelningar. För varje sådan avdelning finns en beskrivning av naturen och ett mål för avdelningens skötsel och utveckling.

 

Basen i FS markvårdsarbete är vår fogdeorganisation där fogdarna hedersamt leder ett viktigt arbete inom varsitt fogdeområde. Styrelsen vill understryka vikten av nära kontakter mellan styrelsen, fogdarna och övriga medlemmar. Alla fogdarnas kontaktuppgifter finns på hemsidan. Om våra grönområden samt den skötselinstruktion för grönområden på Furusund som styrelsen tagit fram, kan man också läsa på hemsidan. Inför vårens gemensamma städdagar och höstens röjningsdagar samlas samtliga områdesfogdar och styrelserepresentanter för ömsesidig lägesrapportering med mera.

 

Återigen har information om olovlig trädfällning på FS mark kommit till styrelsens kännedom. Efter överenskommelse med inblandad fastighetsägare har omplantering skett i form av två ekar i vederbörandes regi. Mot bakgrund av gjorda erfarenheter har styrelsen antagit en policy vid olovlig trädfällning på samfällighetens mark som innebär att FS fortsättningsvis i händelse av sådana situationer själva ombesörjer återplantering, på bekostnad av fastighetsägaren. Styrelsen vill återigen framhålla att alla medlemmar måste behandlas lika, vilket innebär att fortsatt olovlig trädfällning kommer att beivras.

 

Markvård med mera

Markvårdsarbetet fortgår i nära samarbete med våra entreprenörer och områdesfogdar. Under hösten 2015 har de under några veckor med utgångspunkt i grönområdesplanen från Skogsstyrelsen röjt inom ett antal prioriterade områden, varav vissa utgör flerårsprojekt. Mot bakgrund av årsstämmans beslut 2015 att möjliggöra naturvårdande skötsel av Svinskogen har gallring utförts inom området i samverkan med berörda områdesfogdar och grannar. Området har delats upp mellan fogdeområdena Nordkap och Zorns udde. Gallring har också utförts intill telemasten mot ängarna, från Karlabacken mot ängarna, utmed Eknöströmmen samt kring åkrar och ängar åkrar och ängar. Arbetet fortskrider under våren, bland annat genom insatser på Myrudden. Utförda röjningar kommer att följas upp och utvärderas.

 

Den 17 oktober samlade styrelsen efter några års uppehåll åter Frivilliga insatsstyrkan. Ett antal tappra medlemmar fokuserade denna gång insatsen till området invid telemasten och insamlingsplatsen för sly.

 

Vattenfall har under året utfört skyddsarbeten utmed Eknöströmmen och intill Repslagarbanan för att säkra infrastrukturen för el-nät. Observera att FS sköter kontakterna med Vattenfall avseende träd som står på samfällighetens mark. Träd som står på enskild fastighetsägares mark handhas av respektive ägare.

 

Alla skogsrester från röjningarna har körts till Sprängberget för flisning och timret har sålts. Generellt samlar vi in och flisar avfallet i samband med slyrensning och röjning. I likhet med tidigare år samlade FS under hösten in alla sly- och trärester till Sprängberget där det senare flisas och blir till miljövänligt bränsle. Det är en mycket uppskattad service av medlemmarna som själva till stor del slipper transportera eller elda avfallet. Vid sidan av det ekologiska perspektivet utgör förfarandet också efter försäljning samt avdrag för transporter och flisning en inkomst för FS.

 

Dikningsarbeten med mera

I ett område mellan Monte Christos väg och Duvkällevägen medförde FS dåvarande dikning att vatten i stora mängder rann ner från Monte Christos väg och in på den intilliggande tomten. Styrelsen beslutade i detta sammanhang att under hösten låta gräva och leda om vattnet. I samband med detta arbete grusades vidare gångstigen mellan Monte Christos väg och Duvkällevägen. Eftersom dikningen föranleddes av ett akut behov var insatsen inte budgeterad.

 

Till följd av risken för större vattensamlingar kommer under våren dikning genomföras vid tre utsatta områden på den södra delen av ön. Det gäller Ester Grönblads väg och två platser utefter Ekuddsvägen.

 

Bryggor

FS brygga på Strandvägen har rustats upp. FS har bekostat materialet, Strandvägens bryggförening har renoverat bryggan och röjt området samt förvaltar bryggan enligt avtal med FS.

 

FS brygga i Ryssviken har renoverats med nya stenkistor och kommer under våren att få ett nytt däck. Bryggans båtplatser kommer att hyras ut enligt avtal med FS.

 

Styrelsen har påbörjat en inventering och katalogisering av öns samtliga bryggor utifrån nuvarande struktur för att klargöra förvaltarförhållanden och utveckla en systematik kring FS hantering av bryggor.

 

Lekplats

Vid årsstämman 2015 meddelade Byalaget att de överlämnade förvaltaransvaret för lekplatsen vid fotbollsplanen till FS. Styrelsen har under året granskat alternativa lösningar för ett bättre läge och en upprustning. Styrelsen har i detta sammanhang beslutat att under våren 2016 flytta sandlådan och gungställningen samt att införskaffa två nya gungor och fallskydd.

 

Övrigt

Renoveringen av samtliga tre paviljonger vid Kejsarbryggan i Ålandsviken är med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen avslutad.

 

Runt ön kan man på vägar och stigar följa det så kallade röda spåret. Styrelsen har under året låtit förbättra spårets utmärkning. Det röda spåret finns också utmärkt på karta på hemsidan.

 

Kioskägaren vid färjeläget har påbörjat en upprustning och ombyggnation av fastigheten.

 

Viltvård

Årsstämman beslöt 2015 att en viltvårdsplan för FS skulle utarbetas till 2016. Sten Söderlund med relevanta erfarenheter från arbete för bland annat Skärgårdsstiftelsen har i samverkan med viltvårdaren Leif Lindholm och styrelsen vänligen bistått FS medlemmar i arbetet med framtagandet av en viltvårdsplan. Styrelsen har utifrån detta arbete fastställt ett förslag till viltvårdsplan att förelägga årsstämman 2016. Förslaget kommer att skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna.

 

I förslaget till viltvårdsplan beskrivs bland annat att viltstammarna på Furusund är normala för Roslagen, mellanskärgårdsnatur med skogspartier, stränder, grunda vatten och några mindre öar. Anledningen till att det ska bedrivas viltvård på FS mark är det markägaransvar som åligger markägaren enligt lagstiftning. Detta ansvar betyder att allt vilt ska vårdas i syfte att bevara arter samt främja en lämplig utveckling av viltstammarna. I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd samt att anpassa jakten efter tillgång på vilt. Den föreslagna planen syftar till att på FS markinnehav möjliggöra en livskraftig fauna i balans med en ö präglad av biologisk mångfald som hyser plats för en stor variation av arter och individer.

 

Styrelsen har under året följt viltvården genom kontinuerliga kontakter med viltvårdaren. En sammantagen uppföljning visar på en minskning av rådjursstammen och att den för närvarande befinner sig på en låg nivå. Under året har ett rådjur skjutits och ett blivit påkört. Vidare har några minkar fångats i fällor och ett okänt antal kråkor skjutits.

 

Fiskevård

Nätförbudet under våren är fortsatt borttaget ur fiskebestämmelserna.

 

 

Furusund 2016-03-08

Lotta Ryghammar

Sekreterare FS